Airmail
Bavaria. 1912
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920
Official
Bavaria. 1916–1920